Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim:

Tatiana Vereská, Muškátová 5544/33, 90201 Pezinok
IČO: 50436023
DIČ: 1122422224
Bankové spojenie: mBank S.A., č. ú.: 520700 - 4205760431 / 8360
Zapísaný v ŽR Okresného úradu Pezinok, č. 130-24761
E-mail: info@zuzfuz.sk
Tel. číslo: 0918663011


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
P. O. BOX 5
820 07 Bratislava

a Kupujúcim (ďalej len "Kupujúci"), teda každou osobou, ktorá uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.zuzfuz.sk (ďalej len "internetová stránka Predávajúceho") s Predávajúcim.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetových stránkach Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 


Spracovanie osobných údajov a Registrácia

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (elektronickými prostriedkami, najviac 4x počas kalendárneho mesiaca). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a vystavenie faktúry.

Emailová komunikácia po odoslaní objednávakového formulára prebieha nasledovne: Kupujúci obdrží automatický email o prijatí objednávky. Po potvrdení objednávky email s potvrdením a žiadosťou o vykonanie platby. Následne Kupujúci obrdží email s faktúrou, info o prijatí platby a info o odoslaní objednávky.

Potvrdením registrácie Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov z internetového obchodu „Zuzfuz“ v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.

Informačné e-maily budú zasielané maximálne 4x do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@zuzfuz.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, IČO, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu s názvom banky.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v obchodných podmienkach. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@zuzfuz.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

 Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a bude potvrdená elektronickou poštou - formou e-mailu zaslaného na elektronickú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov.

Kúpna zmluva je uzavretá od momentu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar nie je dostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody, ponuky podobného tovaru alebo výroby na zákazku.

Stornovanie objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia prijatia objednávky elektronickou poštou až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od odoslania.

Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku po uplynutí 24 hodín, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu a balenie tovaru.

Storno objednávky je možné vykonať zaslaním emailu na adresu info@zuzfuz.sk. Storno musí obsahovať číslo objednávky a meno Kupujúceho.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru (materiálu) alebo zastavenia výroby materiálu ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť alebo Kupujúci neodpovedá na elektronickú poštu Predávajúceho do 48 hodín od odoslania Predávajúcim.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim elektronickou poštou.

Dodacie podmienky

Tovar sa primárne v rámci Slovenskej republiky doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Ak nie je dohodnuté inak, tovar sa odosiela ako doporučený list. Tovar je možné odoslať aj cez spoločnosť Zásielkovňa s.r.o., pokiaľ sa Kupujúci rozhodne pre túto možnosť a to buď na Kupujúcim vybranú pobočku alebo na adresu s doručením kuriérom spoločnosti GLS. Kupujúci je o výške poplatku za poštovné náklady informovaný pred odoslaním objednávkového formulára.
Do Českej republiky tovar primárne odosielame spoločnosťou Zásielkovňa, s.r.o., na zákazníkom zvolenú pobočku Zásielkovne.

Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci odoslať tovar do 5 pracovných dní od dňa prijatia platby na účet vedený v mBank S.A. - platí pre objednávky zo Slovenskej republiky. Objednávky z Českej republiky sa Predávajúci zaväzuje odoslať do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky službou Zásielkovňa na Z-point alebo na adresu s platbou na dobierku.
V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

 Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere, zaväzuje sa Predávajúci kontaktovať Kupújúceho do 48 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho vedený v mBank S.A., za účelom dohodnutia miesta a termínu odberu, telefonicky alebo elektronickou poštou.

 Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu, v prípade osobného odberu Predávajúceho alebo ním splnomocnenej osoby, riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi alebo Predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu a bezodkladne kontaktujte Predávajúceho.
Všetky zásielky kontrolujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Spôsoby úhrady

Po potvrdení objednávky Predávajúci vystaví a elektronickou poštou do 24 hodín doručí Kupujúcemu faktúru za tovar.

Ak nie je dohodnuté inak, platba za tovar prebieha bankovým prevodom na účet Predávajúceho vedený v mBank S.A., IBAN: SK6983605207004205760431.  Kupujúci má možnosť využiť aj platbu na dobierku. Táto možnosť je spoplatnená sumou 1 euro.

V prípade objednávok z Českej republiky platba prebieha len dobierkou.

Kupujúci je povinný pri platbe prevodom náležite uviesť variabilný symbol uvedený na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na oneskorené dodanie tovaru z dôvodu problému spárovania platby, pokiaľ pri platbe nie je alebo je nesprávne uvedený variabilný symbol. Zároveň je povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať telefonicky alebo elektronickou poštou.

Ak nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia.

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese info@zuzfuz.sk.
Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nepraný, bez známok opotrebenia a pokiaľ možno v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať na náklady Kupujúceho.

V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný, praný, alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Záruka, reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.
Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi (najmä kópiou faktúry) poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.
Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Predávajúci nenesie žiadnu formu zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnym používaním tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou na info@zuzfuz.sk),ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na www.zuzfuz.sk v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Tatiana Vereská, Zuzfuz.

© Všetky fotografie a texty na stránke nie je možné šíriť bez súhlasu autora. 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.